Suomen Partiolaisten peruskirjaa uudistetaan – meilläkin oli sanottavaa!

Syksyn 2018 Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti, että vuosina 2019–2020 partion peruskirja päivitetään. Pinkkipartio oli mukana päivitysprosessissa, ja uusi luonnos on nyt julkaistu. Siihen voi tutustua täällä.

Pinkkipartio haluaa kiittää peruskirjatyöryhmää erittäin ansiokkaasta ja läpikotaisesta uudistustyöstä. Kommentoimme peruskirjaa erityisesti Pinkkipartion aihepiirin näkökulmasta mutta myös laajemmin esteettömyyden, saavutettavuuden ja suvaitsevaisuuden kannalta. 

Suurin muutos nykyiseen voimassa olevaan partion peruskirjaan verrattuna on partioihanteiden sanallinen kuvaaminen. Ihanteiden selitykset ovat oivia keskustelunnostattajia ja toivottavasti auttavat jokaista partiolaista sukeltamaan syvemmälle suomalaisen partiotoiminnan arvomaailmaan. Alla on muutama esimerkki siitä, miten muun muassa moninaisuus, saavutettavuus ja jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen on tuotu esille peruskirjaluonnoksessa. 

Kunnioittaa toista ihmistä 

Partiolainen ymmärtää ihmisten moninaisuutta ja edistää tasavertaisuutta. Partiolainen tunnistaa omia ennakkoluulojaan ja on valmis muuttamaan niitä. Partiolainen puolustaa yhdenvertaisuutta myös silloin, kun se tuntuu vaikealta. Partiolainen kunnioittaa toisen pyhää ja kaikkien vapautta uskontoon ja uskonnottomuuteen. Partiolainen tunnustaa, että jokaisella ihmisellä on luovuttamaton ihmisarvo. 

On hienoa, että tässä erittäin perustavanlaatuisessa ihanteessa on otettu huomioon ennakkoluulot ja yhdenvertaisuuden puolustaminen myös silloin, kun se tuntuu vaikealta. Ennakkoluulot eivät ole aina haitaksi, mutta niitä on oltava valmis muuttamaan. Yhdenvertaisuuden puolustaminen ja jokaisen ihmisarvon tunnustaminen kulkevat käsi kädessä. 

Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä 

-- Partiolainen ymmärtää oman vaikutuksensa ympäristöön ja toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tavoitteenaan säilyttää elinvoimainen ja hyvä elinympäristö myös tuleville sukupolville. --

Luonnon suojeleminen ja rakastaminen laajentui koko elinympäristöä koskevaksi ihanteeksi. Kestävä kehitys ja tulevien sukupolvien turvaaminen on tämän ihanteen ytimessä, mutta elinympäristöön liittyy myös esteettömyys ja saavutettavuus. Tässä ihanteessa voisi vielä avata sitä, että yhtä tärkeää on myös tunnetasolla avoin ja terve ympäristö, jossa ketään ei syrjitä esimerkiksi kielenkäytön kautta. Suhde ympäristöön -kasvatustavoite jatkaa tätä ajatusta; “Hän on kiinnostunut asuin- ja toimintaympäristönsä hyvinvoinnista ja viihtyisyydestä. Partiolainen toimii aktiivisesti säilyttääkseen elinvoimaisen ja hyvän elinympäristön myös tuleville sukupolville.”

Olla luotettava 

-- Partiolainen rakentaa ympärilleen luottamuksen ilmapiiriä ja osoittaa luottamusta muita kohtaan. --

Luottamus on kaiken toiminnan peruskivi, ja mitä enemmän ihmisten välillä on luottamusta, sitä helpompi kaikkien on olla omana itsenään. 

Rakentaa ystävyyttä yli rajojen 

Partiolainen suhtautuu myönteisesti moninaisuuteen sekä haluaa tutustua ja ystävystyä myös omien yhteisöjensä ulkopuolelta tulevien ihmisten kanssa. Partiolainen pyrkii luomaan rakentavaa keskustelua ja yhteistyötä ympärilleen. Partiolainen toimii rauhan puolesta kaikkialla. Partiolainen on osa maailmanlaajuista liikettä ja näkee tämän kautta mahdollisuudet muuttaa maailmaa. 

Ystävyyden rakentamisessa avainasemassa ovat rakentava kommunikointi, rauhan edistäminen sekä omien, tuttujen yhteisöjen rajojen ulkopuolelle astuminen. Koska partio on maailmanlaajuinen liike, tämä on ehkä helpointa käsittää eri maista tulevien partiolaisten kanssa kommunikoinniksi, mutta aina ei tarvitse mennä kovin kauas löytääkseen jotain uutta. 

Partion kasvatustavoitteissa eritellään neljä osa-aluetta: suhde itseen, toiseen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Suhde toiseen -tavoitteessa tuodaan ilmi perustavanlaatuinen pyyteettömyyden periaate: “(Hän) auttaa toisia ihmisiä, vaikka siitä ei olisi itselle etua.” Pinkkipartio on useissa keskusteluissa ja koulutuksissa tuonut esille etuoikeuksia ja sitä, kuinka helposti (mahdollisen) oman etuoikeutetun aseman unohtaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että pelkästään omista lähtökohdistaan käsin ei välttämättä tule ajatelleeksi, että jokin asia voi olla toiselle este tai ongelma, vaikkei se olisi sitä henkilölle itselleen. Se, että ajaa esimerkiksi jonkin asian muutosta, vaikkei se vaikuttaisi suoraan itseen mutta edistää yhdenvertaisuutta, toteuttaa tätä kasvatustavoitetta ja periaatetta. 

Sanamuodoilla  ja -valinnoilla on väliä, ja siksi on hienoa, että uuden peruskirjan luonnoksessa puhutaan yhdenvertaisuudesta, joka pitää sisällään kaikkien ihmisten ihmisarvon. Seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta johtuva syrjintä ei ole osa suomalaista partioliikettä, ja tästä Pinkkipartio on erityisen iloinen. Kiitos, että meitä sekä muita tahoja on kuunneltu peruskirjan uudistamiseen liittyen!

Teksti: Pinkkipartio ry