Suomen Partiolaisten peruskirjaa uudistetaan – meilläkin oli sanottavaa!

Syksyn 2018 Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti, että vuosina 2019–2020 partion peruskirja päivitetään. Pinkkipartio oli mukana päivitysprosessissa, ja uusi luonnos on nyt julkaistu. Siihen voi tutustua täällä. Pinkkipartio haluaa kiittää peruskirjatyöryhmää erittäin ansiokkaasta ja läpikotaisesta uudistustyöstä. Kommentoimme peruskirjaa erityisesti Pinkkipartion aihepiirin näkökulmasta mutta myös laajemmin esteettömyyden, saavutettavuuden ja suvaitsevaisuuden kannalta. 

Suurin muutos nykyiseen voimassa olevaan partion peruskirjaan verrattuna on partioihanteiden sanallinen kuvaaminen. Ihanteiden selitykset ovat oivia keskustelunnostattajia ja toivottavasti auttavat jokaista partiolaista sukeltamaan syvemmälle suomalaisen partiotoiminnan arvomaailmaan. Alla on muutama esimerkki siitä, miten muun muassa moninaisuus, saavutettavuus ja jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen on tuotu esille peruskirjaluonnoksessa. 

Kunnioittaa toista ihmistä 

Partiolainen ymmärtää ihmisten moninaisuutta ja edistää tasavertaisuutta. Partiolainen tunnistaa omia ennakkoluulojaan ja on valmis muuttamaan niitä. Partiolainen puolustaa yhdenvertaisuutta myös silloin, kun se tuntuu vaikealta. Partiolainen kunnioittaa toisen pyhää ja kaikkien vapautta uskontoon ja uskonnottomuuteen. Partiolainen tunnustaa, että jokaisella ihmisellä on luovuttamaton ihmisarvo. 

On hienoa, että tässä erittäin perustavanlaatuisessa ihanteessa on otettu huomioon ennakkoluulot ja yhdenvertaisuuden puolustaminen myös silloin, kun se tuntuu vaikealta. Ennakkoluulot eivät ole aina haitaksi, mutta niitä on oltava valmis muuttamaan. Yhdenvertaisuuden puolustaminen ja jokaisen ihmisarvon tunnustaminen kulkevat käsi kädessä. 

Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä 

-- Partiolainen ymmärtää oman vaikutuksensa ympäristöön ja toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tavoitteenaan säilyttää elinvoimainen ja hyvä elinympäristö myös tuleville sukupolville. --

Luonnon suojeleminen ja rakastaminen laajentui koko elinympäristöä koskevaksi ihanteeksi. Kestävä kehitys ja tulevien sukupolvien turvaaminen on tämän ihanteen ytimessä, mutta elinympäristöön liittyy myös esteettömyys ja saavutettavuus. Tässä ihanteessa voisi vielä avata sitä, että yhtä tärkeää on myös tunnetasolla avoin ja terve ympäristö, jossa ketään ei syrjitä esimerkiksi kielenkäytön kautta. Suhde ympäristöön -kasvatustavoite jatkaa tätä ajatusta; “Hän on kiinnostunut asuin- ja toimintaympäristönsä hyvinvoinnista ja viihtyisyydestä. Partiolainen toimii aktiivisesti säilyttääkseen elinvoimaisen ja hyvän elinympäristön myös tuleville sukupolville.”

Olla luotettava 

-- Partiolainen rakentaa ympärilleen luottamuksen ilmapiiriä ja osoittaa luottamusta muita kohtaan. --

Luottamus on kaiken toiminnan peruskivi, ja mitä enemmän ihmisten välillä on luottamusta, sitä helpompi kaikkien on olla omana itsenään. 

Rakentaa ystävyyttä yli rajojen 

Partiolainen suhtautuu myönteisesti moninaisuuteen sekä haluaa tutustua ja ystävystyä myös omien yhteisöjensä ulkopuolelta tulevien ihmisten kanssa. Partiolainen pyrkii luomaan rakentavaa keskustelua ja yhteistyötä ympärilleen. Partiolainen toimii rauhan puolesta kaikkialla. Partiolainen on osa maailmanlaajuista liikettä ja näkee tämän kautta mahdollisuudet muuttaa maailmaa. 

Ystävyyden rakentamisessa avainasemassa ovat rakentava kommunikointi, rauhan edistäminen sekä omien, tuttujen yhteisöjen rajojen ulkopuolelle astuminen. Koska partio on maailmanlaajuinen liike, tämä on ehkä helpointa käsittää eri maista tulevien partiolaisten kanssa kommunikoinniksi, mutta aina ei tarvitse mennä kovin kauas löytääkseen jotain uutta. 

Partion kasvatustavoitteissa eritellään neljä osa-aluetta: suhde itseen, toiseen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Suhde toiseen -tavoitteessa tuodaan ilmi perustavanlaatuinen pyyteettömyyden periaate: “(Hän) auttaa toisia ihmisiä, vaikka siitä ei olisi itselle etua.” Pinkkipartio on useissa keskusteluissa ja koulutuksissa tuonut esille etuoikeuksia ja sitä, kuinka helposti (mahdollisen) oman etuoikeutetun aseman unohtaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että pelkästään omista lähtökohdistaan käsin ei välttämättä tule ajatelleeksi, että jokin asia voi olla toiselle este tai ongelma, vaikkei se olisi sitä henkilölle itselleen. Se, että ajaa esimerkiksi jonkin asian muutosta, vaikkei se vaikuttaisi suoraan itseen mutta edistää yhdenvertaisuutta, toteuttaa tätä kasvatustavoitetta ja periaatetta. 

Sanamuodoilla  ja -valinnoilla on väliä, ja siksi on hienoa, että uuden peruskirjan luonnoksessa puhutaan yhdenvertaisuudesta, joka pitää sisällään kaikkien ihmisten ihmisarvon. Seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta johtuva syrjintä ei ole osa suomalaista partioliikettä, ja tästä Pinkkipartio on erityisen iloinen. Kiitos, että meitä sekä muita tahoja on kuunneltu peruskirjan uudistamiseen liittyen!

Teksti: Pinkkipartio ry

Takaisin menneisyyteen vai kohti monimuotoisia jamboreekokemuksia?

 

24. maailmanjamboree on käynnistynyt Länsi-Virginiassa. Pinkkipartio ry on ollut tuntosarvet herkkinä sateenkaaripartiolaisten puolesta, sillä Boy Scouts of America (BSA) on tullut valitettavan tunnetuksi homo- ja transfobiastaan. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien on nyt mahdollista olla BSA:n jäseniä, mutta pitkä syrjivä historia antaa aihetta epäilyksille. Yhdysvaltojen poliittinen ilmapiiri on myös vähintäänkin tulehtunut ja etenkin transsukupuolisille tämä on voinut olla kynnyskysymyksenä jamboreelle osallistumiselle.

Virallisista linjauksista

Jamboreen virallisilla nettisivuilla kerrotaan, että jamboree on turvallinen tila kaikille osallistujille ja osallistujen joukossa on homomiehiä, lesbonaisia, biseksuaaleja ja transsukupuolisia. Nettisivujen mukaan kaikkia tulee kohdella leirillä kunnioittavasti, eikä minkäänlainen syrjintä ole hyväksyttävää. Lääkintä- ja terveydenhuoltopalvelut on esitelty sivuilla kattavasti; joukossa on myös Listening Ear -henkilökuntaa, jonka luokse voi mennä puhumaan asiasta kuin asiasta. 

Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen vuoksi ei ole hyväksyttyä, ja sivuilla listataan myös ’transsexual’ seksuaalisena suuntautumisena. Homomiehien ja lesbonaisien eritteleminen sekä ’transseksuaalisuuden’ mainitseminen eivät vakuuta siitä, että järjestäjätaho on valveutunut sateenkaariasioista. Jamboreen järjestäjien joukossa on toivottavasti sateenkaaripartiolaisia, mutta voi vain arvailla, kuinka avoimesti sitä on voinut tuoda esille. On tietenkin tärkeää ja hienoa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt mainitaan sivuilla ja järjestyssäännöissä, vaikka sanaston tuntemus kaipaisikin päivitystä. 

Aikuisten leiriläisten (eli ISTien, International Service Team) oli käytävä Safe from Harm -nettikoulutus ennen jamboreeta, eikä ilman todistusta päässyt leirialueelle. Tämän koulutuksen toivomme sisältäneen myös LGBTIQ+-asioita, ja onhan tuhansien aikuisleiriläistenkin joukossa sateenkaarevia osallistujia. 

Leirivalmisteluja ja epämääräisyyksiä

Ikävänä yllätyksenä on tullut se, että leirille ei ollut nettisivujen turvallisen tilan mainostamisesta huolimatta tulossa kaikille avointa LGBTIQ+-tilaa. Ajatuksena lieni, että jamboree itsessään olisi turvallinen kaikille, mutta erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat todennäköisesti tietävät erillisen tilan merkityksen sekä itselleen että heille, jotka eivät voi avoimesti olla omana itsenään. Edellisellä maailmanjamboreella Japanissa oli Rainbow Cafe, mutta tällä kerralla painostuksen jälkeen jamboreelle perustettava Rainbow Cafe on suunniteltu pelkästään ISTeille ja muille leirin työntekijöille. Upea aloite on wsgay2019-Instagram-tili, jolla tehdään sateenkaarevia julkaisuja jamboreelta (ja menneitä leireiltä). Tili ei ole kytköksissä jamboreen järjestäjiin.  Wsgay2019-tilin mukaan turvallisen tilan puuttuminen johtuu joidenkin leiriä sponsoroivien tahojen vastustuksesta, joihin myös BSA kuuluu. Instagram-tili syntyi protestina leiriorganisaatiota kohtaan; ikään kuin virtuaalisena ja epävirallisena Rainbow Cafena. 

Wsgay2019-ryhmä otti yhteyttä Björn Seelbachiin (IG: @bjornseelbach), joka oli vastuussa Japanin jamboreen sateenkaarikahvilasta. Tämän johdosta suuri joukko leirille osallistuvia nuoria oli yhteydessä jamboreen järjestäjiin, ja paria viikkoa ennen leirin alkua WOSM päätti kaikille avoimen kahvilan pystyttämisestä eri maiden food housien turvin ja alkoi etsiä vapaaehtoisia järjestäjiä. Jamboreeta on kuitenkin suunniteltu vuosikaupalla ja kaksi viikkoa ennen leiriä havahduttiin kaikille avoimeen sateenkaarikahvilaan. Anteeksi mitä? Yksi partion hienouksista on se, että virheitä saa tehdä ja niistä ponnistetaan eteenpäin. Voi vain toivoa, että turvallista tilaa ja sen käytännön merkitystä puidaan leirin jälkiarvioinnissa, eikä tällaista valmistautumattomuutta kohdata tulevilla jamboreilla. Toinen partion hienouksista on nuorten mahdollisuudet vaikuttaa sekä ryhmässä toimiminen, ja tämäkin on syytä huomioida jälkiarvioinnissa ja tuoda laajemminkin esille. Nuorissa ja joukossa on voimaa!

Turvallisen tilan monet vaiheet

Kanadan food housen piti muotoutua sateenkaarikahvilaksi, mutta suunnitelmat muuttuivat viime hetkellä. Tony Malone, joka työskentelee taiteen ja ihmisoikeuksien parissa (nettisivut, Instagram) alkoi pystyttää sateenkaarikahvilaa, mutta luonnollisesti tarvitsi apua. Jos leiriorganisaatiolta ei liiennyt apua, tämä viimeistään osoittaa, että heillä ei ole ollut turvallisen tilan käytännöt hallussa tai todellista mielenkiintoa asiaa kohtaan. Hieman ironisesti Kanada on hypännyt paikkaamaan naapurimaansa järjestelyjen puutteita: LGBTIQ+-tila lopulta avattiin Kanadan food housen yhteyteen, mutta aikarajoituksesta johtuen varsinaista sateenkaarikahvilaa ei pystytty luomaan. 

Tämänhetkinen aikuisten Rainbow Cafe on Meet&Greet-teltan yhteydessä, ja meno on ollut vielä hiljaista. *Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevat asiat on ilmeisesti niputettu vammaisasioiden yhteyteen leiriorganisaation sisällä, mikä on hälyttävää ja surullista, sillä kenenkään sukupuoli tai seksuaalisuus ei ole vamma, eikä eri vähemmistöjä voi tulkita yhdeksi massaksi. Vaikka eri vähemmistöillä on jossain määrin yhtäläisiä tarpeita ja yksi ihminen voi kuulua moneen eri vähemmistöön, tällainen niputtaminen on väärin. Vammaisissa ja ei-neurotyypillisissä on sateenkaari-ihmisiä, jolloin monialaista asiantuntijuutta ja yhteistyötä tarvitaan, ja Pinkkipartio ry tunnistaa tämän. Olemme kuitenkin ensisijaisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioita ajava yhdistys.* Sateenkaarinäkyvyys on pitkälti yksittäisten food housien varassa, ja esimerkiksi Ison-Britannian food housesta saa rannekkeita, joilla voi osoittaa LGBTIQ+-tukea. Wsgay2019-tilin ylläpitäjät alkoivat pitää pinkkiä ranneketta ja kannustavat muita samaan. Heidän mukaan esimerkiksi Norjan, Ruotsin, Suomen ja Ison-Britannian joukkueet ovat edistyksellisiä ja osoittavat tukea avoimesti, mutta Rainbow Cafe on erityisen tärkeä heille, joiden leirijoukkue ei ole samoilla linjoilla; esimerkiksi arabimaat, Australia tai Yhdysvallat itse. Kaikille pitäisi olla tila, jonne voi tulla sellaisena kuin on, ja esittää kysymyksiä. 

Toinen tärkeä asia monimuotoisuuden näkökulmasta on wc- ja peseytymistilat, joissa jokaisella on turvallinen ja mukava olla. Jamboreen saniteettitilat ovat binäärisesti sukupuolitettuja, ns. perinteisiä, joten tässäkin on yksi asia, johon täytyy vaikuttaa tulevaa Etelä-Korean jamboreeta ajatellen (puhumattakaan lukuisista kotimaan leireistä ja tapahtumista, jotka ovatkin jo monet tässä asiassa petranneet). 

Mikä suunta seuraavaksi?

Lähestymme 2020-lukua, Pride sai alkunsa Yhdysvalloista ja täytti 50 vuotta, ja partiolaiset ympäri maailman osallistuvat Prideille. Maailmanjamboree sen sijaan on marssimassa menneisyyteen, vaikka useat maailmanjärjestöjen jäsenjärjestöt ovat jo avoimesti ilmaisseet ja osoittaneet sateenkaaren olevan osa partiota. Olin itse maailmanjamboreella 12 vuotta sitten, ja siellä ymmärsin, että sateenkaari ja partio voivat kuulua yhteen. Toivon, että tällaiset oivallukset voivat olla osa tätäkin jamboreeta, monien muiden loistavien jamboreekokemusten lisäksi. 

 

Pinkkipartio seuraa jamboreen tilannetta. Oletko leirillä tai kuulitko päivityksiä? Kerro meille! Sposti: pinkkipartio@gmail.com, FB: Pinkkipartio ry, IG: Pinkkipartio, Twitter: @pinkkipartio

Tekstiä päivitetty 28.7. klo 12.30. Korjattu Korea Etelä-Koreaksi ja tehty asteriskien (*) merkitsemä lisäys.

Teksti: Tiia Veneranta

Kuvat: Tintti Parviainen, Tiia Veneranta, Pinkkipartio ry 

Jäsenkirje 1/19

Hei Pinkkipartion jäsen!

Tässä sinulle kootusti tietoa yhdistyksen alkukevään tapahtumista sekä tulevasta keväästä ja kesästä. Kirjeestä löydät tietoa mm. Pinkkipartion ihan ensimmäisestä omasta retkestä ja yhdistyksen työryhmien esittelyt.

Kysymyksiä, kiitoksia tai kritiikkiä? Olethan meihin yhteydessä!

Terveisin

Pinkkipartio ry:n hallitus

 

Hallituksen esittely ja kuulumisia kevään menneistä kokouksista

Vuosikokous valitsi Pinkkipartio ry:lle uuden hallituksen 2.2.2019. Ensimmäistä kertaa hallituksen kokoonpano muuttui hieman enemmän, kun saimme kaksi uutta hallituksen jäsentä kahden hallituksen jäsenen lopetettua hallituksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Puheenjohtaja: Veera Hatakka, Uudenmaan partiopiiri

Varapuheenjohtaja + koulutusvastaava: Käpy Tyrmi, Lounais-Suomen Partiopiiri

Talousjohtaja: Sami Kuivalainen, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Tapahtumavastaava: Eino Heijari, Lounais-Suomen Partiopiiri

Viestintävastaava: Johanna Tuomi, Uudenmaan Partiopiiri

Vaikuttamisvastaava: Tiia Veneranta, Lounais-Suomen Partiopiiri

Varajäsenet: Milla Louhi ja Sami Haapoja (19.3.2019 asti)

Käpy: Liityin Pinkkeihin, kun se perustettiin, mutta aktiivisesti ehdin mukaan vasta viime kesällä. Useammassa tapahtumassa ihmisiltä tuli palautetta, että teemme tärkeää työtä. Partion pitäisi olla kaikille avoin. Hyvää tahtoa on paljon, mutta ihmiset eivät tiedä miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt otetaan huomioon partiossa. Uskon, että koulutuksella päästään eteenpäin.

 

Tiia: Pinkkipartio ry:n tuoma näkökulma on se, jota kaipasin nuorena partiolaisena rakkaaseen harrastukseeni. Englannin Jamboreella vuonna 2007 ymmärsin ensimmäisen kerran, että LHBTIQA+-asioille on tilaa partiossa, ja haluan vaikuttaa siihen, että jonain päivänä kenenkään partiolaisen (tai ei-vielä-partiolaisen) ei tarvitse miettiä, onko hänelle paikkaa partiossa sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. En epäröinyt hetkeäkään hypätä mukaan Pinkkipartion perustamiseen.   

Kevään ensimmäisissä hallituksen kokouksissa on toimintavastuualueiden lisäksi jaettu vastuut tapahtumaosallistumisista. Lisäksi kokouksiin on tuotu terveisiä mm. piirien työryhmistä ja partiojohtajan käsikirjan uudistamisprosessista, sekä keskusteltu koulutusyhteistyöstä asiantuntijajärjestöjen, kuten Trasekin kanssa. Mistä haluaisit lukea hallituksen kokouskuulumisia? Äänestä ja vaikuta! Äänestys on avoinna seuraavaan hallituksen kokoukseen asti.

 

Tervetuloa Pinkkipartion työryhmiin

KOULUTUS

Yksi Pinkkipartio ry:n tärkeimmistä tehtävistä on kouluttaa SP:n, piirien ja lippukuntien toimijoita. Erilaisia koulutuspyyntöjä tipahtelee sähköpostiimme tasaisesti, mutta emme aina pysty tarttumaan kaikkiin, koska kouluttajia ei ole vielä riittävästi. Tervetuloa siis koulutustiimiin ideoimaan ja toteuttamaan koulutussettejä eri ikäisille partiolaisille ja erilaisiin tapahtumiin. Koulutustiimin tärkeimpiä tehtäviä ovat uusien koulutusten suunnittelu sekä  kouluttajan materiaalipankin luominen.

Tarvitsemme siis uusia ideoita sekä tyyppejä suunnittelemaan ja toteuttamaan parasta mahdollista partiolaisille suunnattua koulutusta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Koulutustiimiä vetää Pinkkipartion varapuheenjohtaja ja koulutusvastaava Käpy Tyrmi.

Jos haluat mukaan koulutustiimiin, lähetä itsestäsi lyhyt esittely Pinkkipartion sähköpostiin pinkkipartio@gmail.com.

TAPAHTUMAT

Pinkkipartion tavoitteiden kannalta ihmisten avoin kohtaaminen erilaisissa tilanteissa on erityisen tärkeää. Läsnäolon tuoman näkyvyyden kautta levitetään niin tietoa kuin positiivista henkeäkin. Pyrimme mahdollisimman laaja-alaisesti ja aktiivisesti osallistumaan monenlaisiin partiotapahtumiin ympäri Suomea ja tuottamaan ohjelmaa, joka on informatiivista, avointa ja hauskaa.

Tapahtumatyöryhmässä ideoimme uudenlaista sisältöä ja lähestymistapoja tapahtumissa toteutettavaan ohjelmaan ja valmistelemme sen tarvitsemia materiaaleja. Työryhmää vetää Pinkkipartion tapahtumavastaava Eino Heijari.

Jos haluat osallistua tapahtumatyöryhmän toimintaan, lähetä itsestäsi lyhyt esittely Pinkkipartion sähköpostiin pinkkipartio@gmail.com

VIESTINTÄ

Onko puhelin jatkuvasti kädessäsi kamera suunnattuna sinne, missä tapahtuu? Haluaisitko kirjoittaa kannanottoja ja blogitekstejä LHBTIQ+ -asioihin liittyvistä ajankohtaisista aiheista? Tai haluatko kokeilla ensimmäistä kertaa, miten yhdistyksen viestintää tehdään? Olitpa kokenut viestijä, ahkera tykkäilijä tai viestinnästä kiinnostunut aloittelija, olet tervetullut mukaan Pinkkipartion viestintätiimiin! Jos kiinnostuit, ota yhteyttä sähköpostilla, FB-viestillä tai Instagramissa.

VAIKUTTAMISTYÖ

Partio-ohjelmaan ja -toimintaan vaikuttaminen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi on yksi Pinkkipartion keskeisimmistä tavoitteista, ja sisältyy oikeastaan kaikkeen viestintään, Pinkkipartion tapahtumiin tai koulutuksiin. Vaikuttamistyössä seurataan lisäksi aktiivisesti sekä Suomen Partiolaiset ry:n toimintaa että yhteiskunnallisia tapahtumia ja tilanteita, joissa Pinkkipartion olisi tärkeää vaikuttaa sekä partio- että ihmisoikeusjärjestönä. Erityinen painotus vaikuttamistyössä on varmistaa, että sukupuolen moninaisuus on huomioitu selkeästi ei-partiolaisillle suunnatussa viestinnässä. Vaikuttamistyöstä vastaa Tiia Veneranta. Jos haluat osallistua vaikuttamistyöryhmän toimintaan, lähetä itsestäsi lyhyt esittely Pinkkipartion sähköpostiin pinkkipartio@gmail.com.

 

Tulevaa ja mennyttä

Alkuvuoden aikana olemme ehtineet kokoontua yhteen jo yhdistyksen vuosikokouksessa ja sitä seuranneessa jäsentapahtumassa. Lisäksi yhdistyksen hallitus on kokoustanut alkuvuonna jo viisi (!) kertaa. Yhdistyksen puheenjohtaja Veera teki vuoden ensimmäisen Pride-visiittimme osallistuen 2.3. Arctic Prideen Rovaniemellä. Bongasitko sateenkaarihuivin?

Lisäksi osallistuimme  17.3. Suomen Partiolaisten kevätpäivään, jossa yhdistyksen puheenjohtaja Veera oli pitämässä koulutusta. 31.3.voit tavata  puheenjohtajistomme L-SP:n lippukuntafoorumissa! Lisäksi suunnitelmissamme on kevään aikana järjestää Pinkkipartion ensimmäinen ihan oma retki, josta lisää tämän kirjeen loppupäässä. Tänä vuonna, jo perinteisessä Helsinki Pride -osallistumisessamme on luvassa uudenlaista, perheille suunnattua ohjelmaa. Jos olet kiinnostunut löytämään oman partiolippukuntasi tai haluat toivottaa uudet ihmiset tervetulleeksi omaan lippukuntaasi, pysy kuulolla, sillä kutsumme pian kaikki halukkaat yhteistyöhön.

 

Pinkkipartio kesän leireillä

Kesällä 2019 Pinkkipartio osallistuu kaikille kolmelle järjestettävälle piirileirille. Teemme siis  päivän tai muutaman vierailun Ryskeelle, Ilvekselle ja Kajahukselle. Tarkemmat osallistumisaikataulumme selviävät lähempänä kesää.

Järvi-Suomen Partiolaisten piirileiri Ryske järjestetään Nurmeksessa 24.–31.7.

Hämeen Partiolaisten piirileiri Ilves järjestetään Evolla 24.7–1.8.

Lapin Partiolaisten piirileiri Kajahus järjestetään Kemijärvellä 22.–28.7.

Lisäksi tarkoituksenamme on olla läsnä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten samoajaleiri Ihqulla 13.–14.6. ja Vantaan Partiokannuksen ja heidän ystävyyslippukuntiensa yhteisellä Treffataan pohjoisessa -leirillä Evolla 1.–7.7.

Oletko osallistumassa jollekin näistä leireistä? Jos olet innokas edustamaan Pinkkipartiota kesän leireillä, otathan yhteyttä sähköpostilla. Kerro hieman itsestäsi ja siitä, millainen pesti voisi olla juuri sinulle sopiva!

 

Seuraathan Pinkkipartiota jo somessa?

Pinkkipartio ry:n löydät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä! Joko seuraat?

 

Jäsenmaksu vuodelle 2019 laskutus alkaa pian

Pinkkipartio ry:n vuoden 2019 jäsenmaksulaskutus alkaa maalis-huhtikuun taitteessa. Lähetämme laskun jokaiselle yhdistyksen jäsenrekisteriin kirjatulle. Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2019 edelleen 15 euroa kaikille varsinaisille jäsenille ja 0 euroa B-jäsenille.

MIKSI MAKSAA JÄSENMAKSU?

Pinkkipartio ry:n jäsenmaksulla mahdollistetaan vaikuttamistyö, vertaistuki ja kouluttaminen valtakunnallisella laajuudella. Rahaa tarvitaan mm. koulutusmateriaaleihin, matkakuluihin ja markkinointiin. Tulevana kesänä osallistumme leireille Hämeenlinnassa, Kemijärvellä ja Nurmeksessa. Lisäksi järjestämme vuoden aikana useampia jäsentapahtumia, joiden haluamme olevan kaikille taloudellisesti saavutettavia.

 

Pinkkiretki tulee! Tule mukaan!

Tämän vuoden ensimmäinen jäsentapahtuma, Pinkkiretki, järjestetään 13.4.2019. Tarkoituksena on retkeillä jossain päin etelä-Suomea, tutustua toisiimme ja pitää hauskaa. Mikä on parasta retkellä? Mitä lauluja haluat laulaa nuotiolla? Osallistu suunnitteluun ja tsekkaa tarkemmat tiedot retkestä FB-tapahtumassa. Ilmoittautuminen retkelle päättyy 7.4.2019.

 

Yhdistyksen henkilötietorekisterin informointiasiakirjaa päivitetty

Pinkkipartio ry ylläpitää henkilötietorekistereitä jäsenrekisterin ja tuotemyynnin rekisterin muodossa, ja on siten velvollinen viestimään rekisteröidyille, millaisia tietoja säilytämme ja millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on. Löydät yhdistyksen asioista kertovan informointiasiakirjan täältä. Hallituksen kokouksessa 22.2.2019 aloimme kerätä jäseneksi liittyvien syntymäaikoja, josta lisäys myös informointiasiakirjassa.